Απόκτησε Πιστοποιητικό ESG

με την πιο απλή Πλατφόρμα Global Sustain Rating

Απλή Χρήση

Πιστοποιημένη μέθοδος

Ξεκάθαρα αποτελέσματα

ΔΩΡΕΑΝ Εγγραφή

Πλατφόρμα Global Sustain Rating
Πλατφόρμα Global Sustain Rating

Η απόλυτη, σύγχρονη Πλατφόρμα

Η Global Sustain Rating είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα συλλογής, ανάλυσης και αξιολόγησης μη χρηματοοικονομικών δεδομένων (ESG assessment application) και αφορά στη δυνατότητα καταχώρησης, διαχείρισης και αξιολόγησης στοιχείων σχετικά με θέματα περιβαλλοντικά (E=Environmental), Κοινωνικά (S=Social) και Διακυβέρνησης (G=Governance).

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Στις πηγές δεδομένων και στη μεθοδολογία.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Στις διαβαθμίσεις και την τελική αξιολόγηση ανά πυλώνα E, S, G.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

Σχετικές επεξηγήσεις, αναλυτικές αναφορές, δυνατότητα συγκρίσεων, κ.α.

Πώς λειτουργεί

Ασφάλεια. Αξιοπιστία. Εγκυρότητα. Όλα όσα χρειάζονται σε κάθε απόφαση.

Δωρεάν εγγραφή

Αρχικά, η οντότητα εγγράφεται δωρεάν, στην πλατφόρμα Global Sustain Rating, εισάγοντας τα απαραίτητα στοιχεία.

Ερωτηματολόγιο

Στη συνέχεια, η οντότητα συμπληρώνει ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις για τα μέτρα που έχει λάβει για να δείξει τη συμμόρφωσή της με τα ESG κριτήρια.

Δεδομένα που αφορούν σε σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως η κλιματική αλλαγή, η ρύπανση, τα απόβλητα, η ανακύκλωση, οι εκπομπές αερίων, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κάθε βιώσιμη περιβαλλοντολογική ευκαιρία.

Θέματα που σχετίζονται με πρακτικές και τα πρωτόκολλα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, την εκπαίδευσή τους, την ιδιωτικότητα και προστασία δεδομένων, την υπευθυνότητα σχετικά με το προϊόν.

Πληροφορίες που αφορούν σε εταιρικές πρακτικές και συμπεριφορά, όπως η ποικιλομορφία στα διοικητικά συμβούλια, οι αμοιβές υψηλόβαθμων στελεχών, εταιρική δεοντολογία και διαφάνεια διαδικασιών.
Global Sustain Rating Πιστοποιητικό

Πιστοποιητικό

Μετά την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, η οντότητα μπορεί να λάβει το πιστοποιητικό της για κάθε χρήση.

Πλατφόρμα Global Sustain Rating
Graphs Global Sustain Rating

H μεθοδολογία της Global Sustain Rating

Η αλήθεια με αξιόπιστα και συγκρίσιμα δεδομένα.

 • Εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες (Ελλάδα & εξωτερικό)
 • Εκδότες ομολόγων με ρήτρες αειφορίας (Green Bonds)
 • Αναπτυξιακούς οργανισμούς και διεθνή χρηματοοικονομικά ιδρύματα όπως IFC, EBRD και IDB
 • Διαχειριστές κεφαλαίων (asset managers) και ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και οργανισμούς (private equity funds, sovereign funds) (Ελλάδα & εξωτερικό)
 • Οίκους αξιολόγησης και παροχής επιχειρηματικής πληροφόρησης όπως Moody’s, S&P, Bloomberg, Thomson Reuters και ICAP
 • Ανάπτυξη εφαρμογών αξιολόγησης ESG για τράπεζες και επενδυτές
 • Ανάπτυξη δανειακών προϊόντων με ρήτρες αειφορίας (ESG/Sustainability-Linked Loans)
 • Έκθεση διαβάθμισης με σχετική επεξήγηση
 • Πρόσβαση σε ολοκληρωμένη πληροφόρηση και ιστορικό
 • Τα δεδομένα στα οποία έχει βασιστεί ο υπολογισμός της διαβάθμισης
 • Συγκρισιμότητα διαβαθμίσεων μεταξύ ομοειδών οντοτήτων (benchmarking)
 • Αναγνώριση και ποσοτικοποίηση της ενσωμάτωσης ESG παραγόντων από τις οντότητες
 • Βελτίωση της εικόνας των οντοτήτων στην αγορά
 • Πρόσβαση σε χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Η Εφαρμογή αποτελείται από τις παρακάτω ενότητες:

 • Εμπορικά Στοιχεία
 • Ενδιαφερόμενα Μέρη
 • Περιβάλλον (Environment)
 • Κοινωνία (Social)
 • Διακυβέρνηση (Governance)
 • Αναπάντητες Ερωτήσεις (Unanswered Questions)
 • Μη Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιδόσεων (Non-Financial KPIs)
 • Αξιολόγηση (Global Sustain Rating)
 • Μηνύματα Προειδοποίησης (Alert Messages)
 • Αναφορές (Reporting)
 • Πηγές (References)
 • Λεξικό Όρων (Glossary of Terms)
 • Ακρωνύμια και Συντομογραφίες (Acronyms and Abbreviations)
 • Όροι Χρήσης και Αποποίηση Ευθυνών (Terms of Use and Disclaimer)
 • Υποστήριξη (Help Desk)

Η Εφαρμογή έχει αναπτυχθεί για να χρησιμοποιείται από οντότητες, π.χ. επιχειρήσεις και οργανισμούς (ανεξαρτήτου μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας), τράπεζες και παρόχους κεφαλαίων (επενδυτικές εταιρείες και εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων) για την αξιολόγηση επιχειρηματικών, πιστοδοτικών και επενδυτικών αποφάσεων.

Η ESG Rating εφαρμογή της Global Sustain (ερωτηματολόγιο, διαδικασία αξιολόγησης κ.λπ.) είναι συμμορφωμένη και διαμορφωμένη με βάση Ευρωπαϊκά αλλά και εθνικά πρότυπα, νόμους, κατευθυντήριες οδηγίες, κανονισμούς και εγκυκλίους, όπως:

 • Οδηγία 2014/95/ΕΕ για τη Μη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (the NFR Directive)
 • Κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Μη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (Guidelines on NFR Reporting)
 • Πρόταση Οδηγίας για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας (the CSRD Directive)
 • Πρόταση Οδηγίας για τη βιωσιμότητα (the CSDD Directive)
 • Κανονισμός για Regulatory Technical Standards (RTS Regulation)
 • Κανονισμός περιβαλλοντικής ταξινομίας (EU Taxonomy Regulation)
 • Κανονισμός περί γνωστοποίησης αειφορίας (SFDR Regulation)
 • Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λειτουργία της αγοράς ESG διαβαθμίσεων
 • Κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (EBA) για ενσωμάτωση ESG κινδύνων στη πιστοδοτική διαδικασία
 • Εγκύκλιος του ΓΕΜΗ 62784/2017 για Μη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση
 • Νόμος 4548/2018 για την αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών
 • Νόμος 4706/2020 για την Εταιρική Διακυβέρνηση
 • Οδηγός Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG Χρηματιστηρίου Αθηνών

Η Εφαρμογή και η ESG αξιολόγηση πρέπει να επικαιροποιείται τουλάχιστο μία φορά κάθε χρόνο (rating cycle), τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και προς την πληρότητα των ερωτήσεων. Η επικαιροποίηση γίνεται βάσει σχετικών κανονιστικών πλαισίων και οδηγιών, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη νέες απαιτήσεις εποπτικών και ρυθμιστικών αρχών, καθώς και πρότυπα (standards) δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών στοιχείων. Επίσης, επικαιροποίηση θα γίνεται και στη μεθοδολογία εξαγωγής των scores και ratings, ώστε να λαμβάνεται υπόψη και η μεταβολή στις επιδόσεις των οντοτήτων από έτος σε έτος, με την υποστήριξη Επιτροπής Διαβαθμίσεων (Rating Committee).

Επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε παρουσίαση

Μην διστάσετε να μας στείλετε το μήνυμά σας για μια εντελώς δωρεάν παρουσίαση της πλατφόρμας.

Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.
Εισάγετε μια έγκυρη διεύθυνση email.
Εισάγετε έναν έγκυρο αριθμό τηλεφώνου.
Αυτό το πεδίο είναι υποχρεωτικό.